Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm - iLabsoft


Image

Khách hàng

Image

Hệ thống hóa Chỉ tiêu phân tích

Quản lý thông tin KH

Thông tin khách hàng được mã hóa, chuẩn hóa trên hệ thống: Tên, địa chỉ, liên lạc, mã số thuế, định dạng báo cáo yêu cầu, ...

Hệ thống hóa Chỉ tiêu phân tích

Chuẩn hóa, mã hóa hệ thống chỉ tiêu phân tích, phương pháp phân tích, đơn vị, giới hạn phát hiện, ....

Image

Kiểm soát mẫu

Image

Kiểm soát kết quả, Báo cáo

Kiểm soát mẫu nhận, trả

Quản lý chi tiết thông tin nhận mẫu: tên mẫu, trọng lượng, loại mẫu, ....giúp kiểm soát dễ dàng, thuận lợi

Kết quả, báo cáo phân tích

Cung cấp, quản lý thông tin về kết quả, tình trạng cập nhật báo cáo. Xuất báo cáo theo định dạng khách hàng yêu cầu.

Image

Tính chi phí phân tích

Image

Báo cáo thống kê

Hỗ trợ tính chi phí, báo giá

Cung cấp hỗ trợ tính phí phân tích. Xuất phiếu báo giá, bảng kê phí phân tích.

Thống kê báo cáo

Cung cấp báo cáo thông kế theo yêu cầu ban quản lý.